Diccionari de supervivència

Capacitat d’un individu o grup per sobreviure en situacions adverses o extremes, amb la finalitat de preservar la vida i mantenir les funcions vitals.

Lloc o estructura que proporciona protecció contra les inclemències del temps i altres perills, per a la supervivència en situacions de risc.

Procés d’obtenció i ingestió de nutrients necessaris per al manteniment de la vida, la salut i la capacitat de resistència en situacions de supervivència.

Element vital per a la supervivència humana, que s’ha de consumir regularment per mantenir el cos hidratat i evitar la deshidratació.

Element químic que es necessita per a la respiració i la vida humana, i que pot ser limitat en situacions de supervivència.

Conjunt de procediments i tècniques mèdiques d’urgència que es realitzen en situacions de risc o emergència per a mantenir la vida i reduir el dolor fins que arriba ajuda mèdica professional.

Mesures per a protegir la pell de les radiacions solars que poden ser perjudicials per a la salut i la supervivència.

Hàbits i pràctiques de neteja per a mantenir la salut i evitar infeccions, especialment en situacions de supervivència en les quals les condicions sanitàries poden ser limitades.

Capacitat de determinar la posició actual i el sentit de moviment en un entorn desconegut o en situacions d’emergència per a mantenir la direcció correcta i evitar perdre’s.

Tècniques i habilitats per a la localització i el desplaçament en terrenys desconeguts o dificultosos, amb l’objectiu de trobar refugi o ajuda en situacions de supervivència.

Element clau en la supervivència humana, que proporciona calor, llum i la capacitat de cuinar aliments i purificar aigua, entre altres aplicacions. És molt perillós a la muntanya: cal ser-hi prudent.

Roba adequada per a protegir el cos de les inclemències del temps i altres perills, i mantenir la temperatura corporal en situacions de supervivència.

Capacitat de mantenir-se viu en un entorn natural, sense recursos i amb les seves pròpies habilitats i coneixements per a la supervivència.

Capacitat de transmetre i rebre informació entre persones o grups, en situacions de risc o emergència, per a coordinar accions i millorar les possibilitats de supervivència.

Conjunt de mesures i accions que es realitzen per anticipar-se, respondre i recuperar-se davant d’una situació de desastre, amb l’objectiu de reduir al mínim els efectes negatius en les persones i els béns materials.

Capacitat d’una persona o grup per a modificar les seves conductes o decisions en funció dels canvis que es produeixen en l’entorn o les circumstàncies per aconseguir la supervivència.

Capacitat de resistir i recuperar-se ràpidament de situacions adverses o estressants, físiques o psicològiques, que posin a prova la capacitat de supervivència.

Capacitat d’influir positivament en altres persones per a aconseguir un objectiu comú en situacions de supervivència. Un bon líder ha de ser capaç de prendre decisions ràpides, motivar i dirigir el grup, i ser un exemple a seguir.

Treball conjunt de les persones en situacions de supervivència per a aconseguir un objectiu comú. La col·laboració i la cooperació són claus per a la supervivència en situacions de crisi.

Pla d’acció i presa de decisions per aconseguir un objectiu concret en situacions de supervivència, tenint en compte els recursos disponibles i les circumstàncies.

Capacitat de les persones per a afrontar situacions de crisi i adaptar-se a les circumstàncies, mantenint un nivell d’equilibri emocional i psicològic.

Conjunt de mesures i accions que es realitzen per a protegir la vida, la salut i el benestar d’una persona davant de situacions de perill o risc, per a aconseguir la supervivència.

Habilitats i tècniques que s’utilitzen per a protegir-se a si mateix en situacions de perill físic. A la supervivència, l’autodefensa és important per a prevenir atacs de persones o animals salvatges i per a defensar-se en situacions d’emergència.

En situacions de supervivència, el manteniment fa referència a la conservació dels equipaments i les eines que s’utilitzen per a sobreviure. Això inclou el manteniment de la roba, el refugi, els instruments de pesca o de caça, entre altres.

Es refereix a la provisió d’aliments, aigua i altres recursos necessaris per a sobreviure en situacions de risc. En una situació de supervivència, és important assegurar-se que es té accés a aquests recursos de manera continuada.

Capacitat de realitzar treballs físics o mentals en situacions de supervivència. És important assegurar-se que es té una font d’energia suficient per a realitzar les tasques necessàries per a sobreviure.

En situacions de supervivència, és important mantenir el cos en bones condicions per a evitar malalties i ferides que puguin comprometre la supervivència. Això inclou el cuidat de la higiene personal, el descans i el manteniment d’una dieta saludable.

Els hàbits saludables inclouen pràctiques com fer exercici regularment, mantenir una dieta equilibrada, evitar l’ús de substàncies tòxiques, entre d’altres. Aquests hàbits són essencials per a mantenir el cos en bones condicions i prevenir malalties en situacions de supervivència.

Habilitat innata de respondre a les situacions de perill. En situacions de supervivència, l’instint pot ajudar a prendre decisions ràpides i correctes per a protegir-se a si mateix i als altres.

En situacions de supervivència, l’observació és essencial per a detectar riscos i identificar oportunitats per a sobreviure. Això inclou l’observació dels recursos naturals, la fauna i la flora, el terreny i altres factors que puguin influir en la supervivència.

Es refereix a la capacitat de comprendre la situació en la qual es troba una persona i les implicacions que té per a la seva supervivència. Això inclou estar atent als canvis en l’entorn i adaptar-se a les circumstàncies per a mantenir-se segur.

En situacions de supervivència, el sentit comú és important per a prendre decisions racionals i eficaces. Això implica utilitzar l’experiència, la lògica i el raonament per a avaluar les opcions disponibles i triar la millor.

En situacions de supervivència, l’estalvi fa referència a l’ús eficient dels recursos disponibles per a allargar la seva durada i evitar el seu esgotament prematur. Això inclou l’estalvi d’aigua, combustible, menjar i altres recursos limitats.

En situacions de supervivència, el reciclatge pot ser una manera eficaç de reutilitzar materials i allargar la seva vida útil. Això inclou la reutilització d’objectes com ara botelles, llaunes o cordes per a altres propòsits.

Ús de materials i objectes per a altres propòsits diferents als que van ser creats inicialment. Això pot incloure la reutilització de roba o l’ús de llaunes per a cuinar o emmagatzemar aliments.

Recursos naturals que es poden regenerar o renovar amb el temps, com ara l’aigua, la llum solar o la biomassa. En situacions de supervivència, l’ús de recursos renovables pot ser una opció sostenible per a satisfer les necessitats bàsiques.

Pràctica de muntar un campament per a passar la nit o establir una base temporal en un entorn natural. Això pot incloure la construcció d’un refugi, la preparació d’un lloc de descans o la instal·lació de fogons.

Activitat que implica atrapar peixos i altres animals aquàtics per obtenir aliments. És una habilitat important per la supervivència en zones costaneres i aigua dolça, ja que proporciona una font de proteïnes i altres nutrients. El coneixement de les tècniques de pesca i els recursos disponibles en un entorn determinat és crucial per a la supervivència.

La capacitat d’aprofitar els recursos naturals de l’entorn és una habilitat important per a la supervivència. Això inclou la recollida de fruits, el cultiu de vegetals, la caça i la pesca, així com l’ús de materials naturals per a la construcció d’eines i refugis.

La psicologia de la crisi és l’estudi de les reaccions mentals i emocionals de les persones en situacions de crisi. És important per a la supervivència perquè ajuda a les persones a gestionar les emocions i els pensaments que poden interferir en la capacitat de prendre decisions i actuar eficaçment en situacions d’emergència.

La capacitat de resoldre problemes és una habilitat important per a la supervivència. Això implica la capacitat de trobar solucions creatives i efectives per a les situacions problemàtiques que poden sorgir en entorns adversos o en situacions d’emergència.

La capacitat de prendre decisions és una habilitat crucial per a la supervivència. Això implica la capacitat de pesar les opcions, avaluar els riscos i les recompenses, i prendre decisions efectives que poden determinar el futur de la persona en situacions d’emergència.

El pensament creatiu és una habilitat important per a la supervivència perquè permet a les persones trobar solucions noves i innovadores per als problemes. Això inclou la capacitat d’utilitzar els recursos disponibles de manera creativa per satisfer les necessitats bàsiques i resoldre les situacions problemàtiques en entorns adversos o en situacions d’emergència.

La intel·ligència emocional és la capacitat d’identificar, comprendre i gestionar les emocions pròpies i de les altres persones. A la supervivència, la intel·ligència emocional és important per mantenir el control en situacions estressants i per ajudar a establir relacions de confiança amb altres persones en situacions de crisi.

El comportament ètic es refereix a l’actuació moralment correcta en les decisions i accions que prenem en una situació de supervivència. Això inclou tractar altres persones amb respecte, no causar danys innecessaris a l’entorn natural i actuar amb honestedat.

La planificació és crucial en una situació de supervivència per garantir que s’obtenen els recursos necessaris per sobreviure. Això inclou crear un pla per a l’obtenció d’aigua, menjar i refugi, així com planificar les rutes de viatge i les possibles sortides.

La previsió implica pensar de forma anticipada i preparar-se per a possibles situacions de risc en una situació de supervivència. Això inclou assegurar-se que es disposa dels recursos necessaris per afrontar les possibles situacions de risc, així com mantenir una actitud mental positiva.

L’adquisició d’habilitats és important per a la supervivència en situacions extretes. Això inclou l’aprenentatge de tècniques de caça, pesca, construcció de refugis, supervivència en climes extremes i altres habilitats necessàries per sobreviure.

L’entrenament físic és important per a la supervivència per mantenir el cos en forma i preparat per a situacions de risc. Això inclou l’entrenament en activitats com la caça, la pesca i la construcció de refugis, així com l’entrenament cardiovascular per mantenir la salut general.

L’entrenament mental és important per a la supervivència per mantenir una actitud positiva en situacions estressants i per ajudar a prendre decisions ràpides i correctes en situacions de risc. Això inclou l’entrenament en la concentració, la visualització, la meditació i altres tècniques mentals que poden ajudar a mantenir el control en situacions de crisi.